Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«Σύλλογος Εργαζομένων στην COSMOTE eVALUE»

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

ΤΙΤΛΟΣ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.

ΤΙΤΛΟΣ, ΕΔΡΑ

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣύλλογοςΕργαζομένων στην COSMOTE e-VALUE». Έχει χαρακτήρα πανελλαδικό και συνενώνει όλους τους εργαζομένους πανελλαδικά στην επιχείρηση με την επωνυμία «COSMOTE e-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα του σωματείου είναι Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η ενιαία και συλλογική δράση των μελών του για την κατοχύρωση, προάσπιση και παραγωγή των εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και γενικότερων επαγγελματικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων στην επιχείρηση.

2. Να βελτιώσει και εξασφαλίσει καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας με βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και επίβλεψη για την πιστή εφαρμογή της.

3. Να βελτιώσει τις αποδοχές και όλες τις πρόσθετες υλικές και ηθικές απολαβές του Προσωπικού στην COSMOTE e-VALUE, ανάλογα με τις ανάγκες τους ώστε να εξασφαλίζεται σ’ αυτούς πάντοτε ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο.

4. Η ανύψωση του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και η επαγγελματική τους επιμόρφωση. Η προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών, πολιτικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.

5. Η συμμετοχή αιρετών αντιπροσώπων των εργαζομένων τόσο στη Διοίκηση της COSMOTE e-VALUE και τα άλλα όργανα αυτής, όσο και στις διοικήσεις των ασφαλιστικών φορέων του Προσωπικού με γνώμη και ψήφο για να συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη και απόδοση της επιχείρησης και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας σε όφελος του κοινωνικού συνόλου.

6. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της COSMOTE e-VALUE και η καταγγελία κάθε υπεύθυνου για οικονομικές και άλλες ανωμαλίες, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης και των εργαζομένων σ’ αυτή.

7. Η συμμετοχή του Σωματείου, στην Ομοσπονδία των εργαζομένων στον ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) ή σε Εργατικό Κέντρο, όπως και για την αποχώρηση της από τέτοια Ομοσπονδία ή Εργατικό Κέντρο.

8. Η συνεργασία με όλα τα εργατοϋπαλληλικά επαγγελματικά σωματεία και η συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα για την υπεράσπιση και προώθηση των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικοασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των εργαζομένων γενικά.

9. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού και σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας με στόχο την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, την δημιουργία Κράτους δικαίου και την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.

10. Να παρεμβαίνει για να ελέγχει και να επηρεάζει την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Για την πρόοδο της τάξης των εργαζομένων και την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης που γίνεται σε βάρος της.

11. Η παρουσία και οργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων και συνεδρίων και η έκδοση και κυκλοφορία εντύπου υλικού.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του σωματείου είναι κάθε ενέργεια που θ’ αποφασίζεται από τα όργανα του σωματείου. Ενδεικτικά αναφέρονται :

              α)   Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

              β) Όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνων, με τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής συνδικαλιστική πάλη και γενικότερα στους αγώνες, για βελτίωση της θέσης τους ή σαν έκφραση αλληλεγγύης στους αγώνες όλων των εργαζομένων.

              γ) Η ίδρυση συνεταιρισμών και ταμείων προνοίας και αλληλοβοήθειας για τα μέλη.

              δ) Η χορήγηση και παροχή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ηθικής και υλικής βοήθειας απ’ τους πόρους του σωματείου στα μέλη που για λόγους συνδικαλιστικής ή κοινωνικής δραστηριότητας στερήθηκαν τις αποδοχές τους ή έχουν ανάγκη βοήθειας και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αν και εφόσον δύναται ταμειακά να το πράξει.

              ε) Η συνεχής ενημέρωση των μελών του μέσω Ιστοσελίδας καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου (όπως περιοδικό κ.λ.π.)

              στ) Η συνεργασία με άλλες Ελληνικές ή διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειδικότερα των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ.

              ζ) Η οργάνωση διαλέξεων, φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, πολιτιστικών, λέσχης, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης ή ότι άλλο θα συμβάλει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.

              η) Με την συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης στο σωματείο.

              θ) Με τις παραστάσεις και αναφορές στις διοικητικές αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς και τα μέλη , σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

              ι)  Με την ίδρυση καταναλωτικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ -ΠΑΥΣΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

 

ΑΡΘΡΟ 4.

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Ως μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εργαζόμενοι στην COSMOTE e-VALUE..

2. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται:

-έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ του Σωματείου, με την οποία το υποψήφιο μέλος δηλώνει, ότι αποδέχεται πλήρως τους σκοπούς και το Καταστατικό του Σωματείου.

-καταβολή του εφάπαξ ποσού εγγραφής.

Το Δ.Σ αφού εγκρίνει την αίτηση, εγγράφει τον αιτούντα στο μητρώο μελών κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εγγραφής μέλους, ή μέσα σε έναν μήνα δεν απαντήσει στον αιτούντα, το υποψήφιο μέλος, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Νόμου, δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Συνέλευση των Αντιπροσώπων και να ζητήσει από αυτή να κρίνει και να αποφασίσει για την εγγραφή του οριστικά. Η προσφυγή στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ανάκλησή της από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων ή το Δικαστήριο. Εάν τελικά η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποφασίσει την εγγραφή του υποψηφίου μέλους, τότε η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. η σχετική αίτηση εγγραφής, χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος οποιοσδήποτε απόφασης που πάρθηκε στο μεταξύ.

3. Τα νέα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του σωματείου, αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη του Σωματείου.

4. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο σωματείο και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

5. Μέλη του σωματείου δεν μπορούν να γίνουν τα μέλη της διοίκησης της επιχείρησης με την επωνυμία «COSMOTE e-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», καθώς και εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν στην εργοδότρια εταιρία υπηρεσίες διευθυντικού ή διοικητικού στελέχους.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΠΑΥΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα του μέλους παύει:

-Με την αποχώρησή του από το Σύλλογο.

-Με τη αποβολή του από το Σύλλογο σύμφωνα με το άρθρο 7

-Έξι (6) μήνες μετά τη λύση της εργασιακής του σχέσης με την COSMOTE eVALUE κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Αν το μέλος επιδιώξει ακύρωση της απόλυσής του δικαστικά, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, υποχρεώνεται όμως να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, που έχουν ανακύψει μέχρι την ημέρα υποβολής της αιτήσεως. Η παραίτηση γνωστοποιείται προς το Δ.Σ. με έγγραφη αίτηση περί διαγραφής από το μητρώο των μελών.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να διαγράψει το μέλος στην αμέσως πρώτη συνεδρίασή του και να ανακοινώσει την αποχώρηση σε όλα τα μέλη του σωματείου. Ως ημερομηνία παραίτησης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος διαγράφεται από το μητρώο των μελών του Σωματείου με απόφαση της Σ.Α κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Δ.Σ. ή του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με αίτησή τους προς το Δ.Σ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του σωματείου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ή δεν τηρεί και ενεργεί αντίθετα με τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, τους όρους του καταστατικού και τους σκοπούς του σωματείου ή όταν η συμπεριφορά του και η εν γένει διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα των μελών του.

β. Όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα πάνω από έξι (6) μήνες την τακτοποίηση της τακτικής συνδρομής του και πάνω από τρείς (3) μήνες την καταβολή των εκτάκτων εισφορών.

γ. Που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες Εκλογές για τη διοίκηση και που πριν έξι (6) μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να απασχολείται στην επιχείρηση ή στον επαγγελματικό κλάδο απασχόλησής του, εκτός εάν τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

            Τα μέλη πριν από την απόφαση αποβολής τους, καλούνται έγγραφα από το Δ.Σ. να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Στο έγγραφο αυτό αναγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα οι λόγοι, που δικαιολογούν τη διαγραφή και ορίζεται ανάλογη προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Εάν το μέλος δεν απαντήσει έγγραφα μέσα στην τασσόμενη προθεσμία το Δ.Σ. αποφαίνεται και χωρίς αυτό και εισάγει το θέμα της διαγραφής στην πρώτη συνέλευση αντιπροσώπων για τη λήψη της απόφασης.

Με απόφαση της Σ.Α, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ., ανάλογα με τη βαρύτητα, μπορούν να επιβληθούν και οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

Α. έγγραφη επίπληξη.

Β. καταγγελία μέσω τύπου.

Γ. προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) χρόνο.

Δ. οριστική αποβολή

ΑΡΘΡΟ 8.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη, που έχουν αποχωρήσει ή αποβληθεί, μπορούν να επανεγγραφούν κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ., με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, εφόσον έχουν αρθεί οι λόγοι, που επέβαλαν την αποβολή τους κατά την κρίση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, είναι ισότιμα μεταξύ τους και έχουν το δικαίωμα:

-Να εκλέγουν και να εκλέγονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

-Να λαμβάνουν μέρος στις Συνελεύσεις και να εκφράζουν σε αυτές ελεύθερα τις απόψεις τους, καθώς και να ψηφίζουν πάνω σε κάθε θέμα που τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία, που έχει σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου.

-Να ζητούν, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, τη σύγκληση Συνελεύσεων.

-Να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις στο Δ.Σ.

-Να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

-Να απολαμβάνουν τις εγκαταστάσεις του Σωματείου και τις λοιπές παροχές του και κάθε ωφέλειας και εξυπηρετήσεως, που προκύπτει από τις δραστηριότητες του Σωματείου.

-Να αποχωρούν οποτεδήποτε από το Σύλλογο.

-Να ελέγχουν τα βιβλία του Σωματείου. Η γνώση του περιεχομένου των βιβλίων του Σωματείου και ο έλεγχός τους γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους στον Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. οι σχετικές διευκρινίσεις δίνονται από αυτόν, που τηρεί τα βιβλία, κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα στα γραφεία του Σωματείου μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως. Εάν ο Πρόεδρος ή το μέλος του Δ.Σ. αρνηθούν τον έλεγχο, ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, η οποία και επιλαμβάνεται του θέματος.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση:

1. Να τηρούν το καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Συνελεύσεων.

2. Να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Σωματείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του και να συμπεριφέρονται κόσμια.

3. Να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις και στις εκλογές.

4. Να εκπληρώνουν χωρίς καθυστέρηση τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο.              

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ –ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 11.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι:

  1. αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σωματείου.

Απαγορεύεται να δέχεται το σωματείο εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις με εξαίρεση τις παροχές εργοδότη για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών της μοναδικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν ή εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισομερώς σε όλες.

ΑΡΘΡΟ 12.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Περιουσία του Σωματείου αποτελούν τα έπιπλα, τα βιβλία, τα λεφτά του ταμείου και κάθε κινητό ή ακίνητο, που περιέχεται στο Σύλλογο.

Η περιουσία του Σωματείου καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο (όπως ορίζεται στο άρθρο 14) που τηρείται από τον ταμία και είναι ακατάσχετη

Τα έσοδα του Σωματείου διατίθενται:

α) Για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών εξόδων,

β) Για την οργάνωση εκθέσεων-ημερίδων-συνεδρίων και κάθε άλλης εξωστρεφούς δραστηριότητας του Σωματείου.

γ) Για τα λειτουργικά έξοδα του περιοδικού του Σωματείου, καθώς και του ιστοτόπου του.

δ) Για τις αναγκαίες μετακινήσεις των μελών του ΔΣ και των διαφόρων επιτροπών του Σωματείου.

ε) Για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη του Σωματείου, η οποία δύναται να δημιουργηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα από την Εκτελεστική Επιτροπή και υποβάλλονται στο Δ.Σ για τελική επεξεργασία και διαμόρφωση και υποβάλλονται στην πρώτη τακτική Συνέλευση των αντιπροσώπων κάθε χρόνου για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΒΙΒΛΙΑ

Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, από το Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας του, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

α. Μητρώου μελών στο οποίο, κατά αύξοντα αριθμό, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, το τμήμα και η δ/νση εργασίας, η ημερομηνία εγγραφής και η ημερομηνία διαγραφής κάθε μέλους και οι αποφάσεις αυτών.

β.  Πρακτικών συνεδριάσεων των Σ.Α

γ. Περιουσίας, όπου αναγράφεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.

δ.  Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε.  Εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά κατά χρονολογική σειρά, όλες οι  εισπράξεις και οι πληρωμές.

στ. Πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ.   Πρακτικών συνεδριάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής.

η. Εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων στο οποίο καταχωρούνται τακτικά κατά χρονολογική σειρά.

θ. Τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών.

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των βιβλίων ύστερα από έγγραφη αίτησή του. 

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών και να τους παραδίδονται εντός 20 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 15.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το σωματείο έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό του, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τη σχετική Νομοθεσία περί Σωματείων.

2. Το σωματείο διοικείται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται νόμιμα, εξώδικα και δικαστικά απέναντι σ’ οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αρχή απ’ τους Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργούν μαζί και δεσμεύουν το σωματείο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Γενικό Γραμματέα ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το Διοικητικό συμβούλιο με ειδική απόφασή του, ν’ αναθέσει την εκπροσώπηση του σωματείου και σ’ άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ

 

ΑΡΘΡΟ 16.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα συλλογικά όργανα του σωματείου είναι :

1. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων (Σ.Α.)

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ. )

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε. )

4. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε. )

5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε. )

6. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών των περιφερειακών τμημάτων του σωματείου.

7. Οι Διοικήσεις των περιφερειακών τμημάτων

8. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές

ΑΡΘΡΟ 17.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Συνέλευση Αντιπροσώπων είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν το σωματείο, εκτός αν κατά το παρόν ή τον νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι Αντιπρόσωποι (Σύνεδροι) του σώματος της Συνέλευσης Αντιπροσώπων εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του σωματείου της εκάστοτε περιφέρειας ταυτόχρονα με το Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια. Ειδικά για την εκλογή αντιπροσώπων στη Σ.Α το λεκανοπέδιο Αττικής θεωρείται σαν ένα περιφερειακό Τμήμα.

Το εκλογικό μέτρο είναι:

Εκλογή ενός (1) Αντιπροσώπου (Συνέδρου) ανά 25 ψηφίσαντες ανά Εκλογική Περιφέρεια.

Ειδικότερα η Συνέλευση Αντιπροσώπων αποφασίζει κατ’ αποκλειστικότητα για:

 

ΑΡΘΡΟ 18.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Συνέλευση Αντιπροσώπων συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μία φορά το χρόνο, κάθε Απρίλιο και έκτακτα αν το καλεί το Δ.Σ. ή το ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους που θα αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης, η πλειοψηφία των μελών του.

Η πρόσκληση για Συνέλευση Αντιπροσώπων, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα, που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και ο τόπος σύγκλησης, επικοινωνείται στους Αντιπροσώπους  για μεν τις τακτικές Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση, για δε τις έκτακτες Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση. Η πρόσκληση για την σύγκληση Συνέλευσης Αντιπροσώπων διανέμεται επίσης σε όλα τα τοπικά παραρτήματα και γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Συνελεύσεις Αντιπροσώπων έχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι.

ΑΡΘΡΟ 19.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σε κάθε Συνέλευση Αντιπροσώπων κατατίθεται το βιβλίο παρουσίας, στο οποίο αναγράφονται όλοι οι εκλεγμένοι σύνεδροι. Οι προσερχόμενοι υπογράφουν δίπλα στο όνομά τους και έτσι ελέγχεται η απαρτία μερίμνει του Γενικού Γραμματέα ή απόντος αυτού οιουδήποτε  άλλου μέλους του Δ.Σ.   

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων ο Πρόεδρος της Σ.Α (Μερίμνει του Προέδρου του Δ.Σ.), ο οποίος και αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα. Στη συνέχεια εκλέγονται άλλα δύο άτομα ως αντιπρόεδρος και γραμματέας πρακτικών αντίστοιχα, καθώς και  ψηφολέκτες για τις ψηφοφορίες που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η Συνέλευση Αντιπροσώπων διευθύνεται από τον Πρόεδρο ο οποίος δίδει και αφαιρεί το λόγο από τα μέλη, διευθύνει τη συζήτηση, ορίζει τον τρόπο συζήτησης και ψηφοφορίας των θεμάτων, διακόπτει και λύνει τη συνεδρίαση.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να προστεθούν σε κάθε Σ.Α. (τακτική ή έκτακτη, πρώτη ή επαναληπτική) εκτός αυτής, που συγκαλείται μετά από αίτηση του ενός πέμπτου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Κατά την εκλογή του Προεδρείου και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων οποιοδήποτε μέλος της Σ.Α. μπορεί να προτείνει μέχρι ένα θέμα για συζήτηση. Το θέμα εγγράφεται μόνο εάν πάρει την έγκριση της πλειοψηφίας της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 20.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων (Συνέδρων). Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη μέσα σε διάστημα δύο έως πέντε (2-5) ημερών, με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) των αντιπροσώπων (Συνέδρων). Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται και τρίτη συνέλευση μέσα σε διάστημα το πολύ τριών ημερών, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων (Συνέδρων). Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία καλείται νέα Σ.Α η οποία θεωρείται πρώτη.

2. Η απαρτία προκύπτει από το βιβλίο παρουσίας και θεωρείται ότι υπάρχει εφόσον το 1/3 των εγγεγραμμένων στο βιβλίο παρουσίας είναι παρόντες. Οι αποχωρούντες λογίζονται ως να είναι παρόντες, αλλά αρνούμενοι ψήφο, δηλαδή απόσχοντες των ψηφοφοριών.

ΑΡΘΡΟ 21.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων αποφασίζει πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων ύστερα από ψηφοφορία μυστική ή φανερή (με ανάταση του χεριού) ανάλογα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό. Αποφάσεις δεν παίρνονται ποτέ «διά βοής». Στις Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μπορεί να παραβρίσκονται προσκεκλημένοι ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Σωματείου, αντιπρόσωποι ανώτερων συνδικαλιστικών ενώσεων, στις οποίες ανήκει το Σωματείο ή και άλλων ομοειδών προς το Σωματείο συλλόγων, οι οποίοι αποχωρούν προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας.

2. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία, που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, θέματα λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης Αντιπροσώπων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

4. Για την κήρυξη απεργίας, αποχή ή στάση εργασίας απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) συν ενός (1) των αντιπροσώπων και πλειοψηφία του τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 22.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ Η ΜΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

Για ανάκληση οργάνου ή μελών αυτού συγκαλείται έκτακτη Συνέλευση Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού με μοναδικό θέμα την ανάκληση.

Σε περίπτωση που η Συνέλευση Αντιπροσώπων ανακαλέσει ένα όργανο του Σωματείου ή μέλη αυτού, η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει αμέσως στις διαδικασίες για την πλήρωση των κενωθεισών θέσεων, εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι αναπληρωτές του Δ.Σ. Σε περίπτωση που ανακαλείται ολόκληρο το Δ.Σ., καθήκοντα, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ., ασκεί το παλιό Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να κάνει τις εκλογές μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες.

ΑΡΘΡΟ 23.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία από τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη. Το 19/μελες Δ.Σ. έχει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου, κατά αναλογία της δύναμής του ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, τους κατά σειρά επιτυχίας.

3. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες μετά την ανακήρυξή του συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου, όπου συνεδριάζουν και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γραμματέα Οικονομικού, Γραμματέα Οργανωτικού και Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων οι οποίοι αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πρόσκληση κάνει ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει μετά τις δέκα ημέρες, οποιοσδήποτε σύμβουλος. Στη συνεδρίαση αυτή και σ’ όποια άλλη αφορά αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής το Δ.Σ. είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τα έντεκα (11) μέλη. 

Αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγμένου Δ.Σ. γίνεται κοινή συνεδρίαση παλιού και νέου για παράδοση και παραλαβή.

Το Δ.Σ. που αποχωρεί, παραδίδει στο νέο τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του σωματείου και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό, υπογραφομένου σχετικού πρακτικού.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με απόλυτη αναλογία της δύναμης των παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων στο Δ.Σ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώνονται οι θέσεις της Ε.Ε., το Δ.Σ συμπληρώνει αυτές, κατά απόλυτον αναλογία, σύμφωνα με την δύναμη των παρατάξεων. Την Ε.Ε. αποτελούν: Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Γραμματέας Οικονομικών, ο Γραμματέας Οργανωτικού και ο Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει κάποιος υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αρκεί πια η σχετική πλειοψηφία.

Για την ομαλή λειτουργία του σωματείου πρέπει τα επτά (7)  μέλη της Ε.Ε. να υπηρετούν κατά προτίμηση στην περιοχή Αττικής.

 

ΑΡΘΡΟ 24.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα μια φορά κάθε δυο (2) μήνες και έκτακτα όποτε καλεστεί απ’ τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή αν το ζητήσουν το λιγότερο πέντε (5) σύμβουλοι με γραπτή αίτησή τους που θα περιλαμβάνει τα θέματα και τους λόγους. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες, εάν τη σύγκληση ζητά ο Πρόεδρος και σε πέντε (5) ημέρες εάν τη ζητούν τα μέλη του Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα  ή τους αναπληρωτές τους με πρόσκληση (έγγραφη), στην οποία ορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται από τον Πρόεδρο σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τη Σ.Α. καθορίζονται από το Δ.Σ.

3. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη δυο (2) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (τακτικής).

4. Το Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη, ήτοι έντεκα  (11) και ανάμεσά τους είναι οι Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας ή ένας απ’ τους αναπληρωτές τους.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος στη συνεδρίαση.

6. Μόνο σε προσωπικά ζητήματα ή θέματα εκλογής ή εμπιστοσύνης της Εκτελεστικής Επιτροπής η απόφαση παίρνεται με μυστική ψηφοφορία και όπως ορίζεται από το νόμο.

7. Θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν αν το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και εφόσον εγκριθούν ομόφωνα από το Δ.Σ.

              8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση και υλοποίηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων τους που πηγάζουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Σ.Α. και του Νόμου.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και ειδικότερα να παίρνουν ενεργό μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέσα στον ίδιο χρόνο (απουσία θεωρείται και η αδικαιολόγητη αποχώρηση από συνεδρίαση του Δ.Σ. πριν τη λήξη της) καλούνται απ’ τον Πρόεδρο να δώσουν εξηγήσεις γραπτά και προφορικά στο Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. με απόφασή του αναγνωρίζει την έκπτωση του μέλους και ανακηρύσσει σαν τακτικό μέλος τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού που προέρχεται αυτός που εξέπεσε.

3. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, επεξεργάζεται και διαμορφώνει τον τελικό προϋπολογισμό της χρονιάς, τον ισολογισμό και απολογισμό και τα υποβάλλει στην Σ.Α για έγκριση.

4. Παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της Σ.Α., παρακολουθεί και χειρίζεται τα γενικά και ειδικά ζητήματα των μελών, ενημερώνει και κινητοποιεί τα μέλη, όπου και όποτε κρίνει απαραίτητο, έχει την ευθύνη της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου και της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Σωματείου. 

5. Συγκαλεί τη Σ.Α και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων αυτής.

6. Το Δ.Σ λειτουργεί με πλήρεις αρμοδιότητες μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το διάδοχο Δ.Σ.

7. Κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται απ’ το νόμο και χρειάζονται και διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και εγκρίνει τις δαπάνες μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  26.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.H Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται απ’ τα μέλη του Δ.Σ. που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και 4 του άρθρου 23 και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ειδικότερα η Εκτελεστική Επιτροπή :

α) Μεριμνά για τις εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. και της Σ.Α.

β) Συντάσσει τους προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει στο Δ.Σ. για τελική επεξεργασία και διαμόρφωση και

γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους μια φορά τον μήνα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το λιγότερο τέσσερα (4) μέλη της με παρόντες τον Πρόεδρο και τον Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής παίρνονται με σχετική πλειοψηφία.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Εκτελεστική Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες μέσα στα όρια του Καταστατικού, των αποφάσεων και των κατευθύνσεων της Σ.Α και του Δ.Σ.

2. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και οποιοδήποτε άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικότερα του Δ.Σ. μπορούν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. να εισπράττουν αποζημιώσεις και έξοδα παραστάσεων, κινήσεων κ.λπ., εφόσον απασχολούνται με υποθέσεις του σωματείου. Το κονδύλι αυτό αναφέρεται στον προϋπολογισμό.

 

 

ΑΡΘΡΟ 27.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ

1. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν.

2.Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση αναπληρώνεται απ’ τους αναπληρωματικούς που ανακηρύσσονται ως τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. Αυτό γίνεται μέχρι να εξαντληθούν όλοι οι αναπληρωματικοί.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. (εκ του αρχικού σχήματος) δεν μπορεί να είναι λιγότερα από οχτώ  (8) γιατί αλλιώτικα είναι υποχρεωμένο να καλέσει εντός 10 ημερών την Εφορευτική Επιτροπή να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο οποίο και παραδίδει εκτός αν ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας είναι λιγότερος των έξι (6) μηνών, οπότε παραμένει.

4. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, ενός συνδυασμού παραιτηθούν τότε η συμπλήρωση του Δ.Σ. γίνεται απ’ τα αναπληρωματικά μέλη των άλλων συνδυασμών σύμφωνα με την αναλογία συμβούλων που έχουν αυτά στο Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 28.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το σωματείο απέναντι σ’ οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε Αρχή και δεσμεύει το σωματείο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή της Σ.Α.

2. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. την Σ.Α. υπογράφει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη, τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Σ.Α. μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο τους και υπογράφει μαζί με το νέο προεδρείο τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

3. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, προεδρεύει σ’ αυτές και τις διευθύνει. Δίνει το λόγο στα μέλη του Δ.Σ. ανακαλεί στην τάξη όποιον παραβαίνει τη διαδικασία ή παρεμποδίζει τη συνεδρίαση και μπορεί να του αφαιρέσει το λόγο αφού προηγούμενα διακόψει τη συνεδρίαση για λίγο, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Βάζει σε ψηφοφορία τις αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις και προτάσεις όπως διαμορφώθηκαν και γενικά κάνει ότι απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του Δ.Σ. Επίσης υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του σωματείου, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. , τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την καλή διαχείριση των εσόδων και της περιουσίας του σωματείου. 

4. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 

 

ΑΡΘΡΟ  29.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα παραπάνω κοινά καθήκοντά του με τον Πρόεδρο, διευθύνει τα γραφεία του σωματείου, έχει την ευθύνη για την ομαλή και κανονική λειτουργία τους, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου, κρατάει το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία, παρακολουθεί και ελέγχει τον πρακτικογράφο, κρατάει τα αναγκαία βιβλία του σωματείου και γενικά κάνει ότι πρέπει για την ομαλή και κανονική λειτουργία του σωματείου και των γραφείων του.

Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ  30.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Ο Γραμματέας Οικονομικών είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του σωματείου. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις από στελέχη αριθμημένα και θεωρημένα απ’ την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή που έχουν καταχωρηθεί, πριν από κάθε χρήση στα βιβλία του Δ.Σ. και έχουν υπογραφεί απ’ τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Γραμματέα Οικονομικών. Ο Γραμματέας Οικονομικών εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών.

2. Ο Γραμματέας Οικονομικών κρατάει τα βιβλία εσόδων και εξόδων και το βιβλίο του ταμείου του σωματείου και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των εισπράξεων των πληρωμών και υποχρεούται να προετοιμάζει τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό και να τους υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης υποχρεούται στην τακτική 2μηνιαία συνεδρίαση να ενημερώνει το Δ.Σ. για την λογιστική κατάσταση του Ταμείου, που θα καταχωρείται στα πρακτικά. 

3. Ο Γραμματέας Οικονομικών υποχρεούται να καταθέσει σε Τράπεζα που θα οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή όλα τα ποσά που εισπράττει και να κρατάει στο ταμείο του μόνο τα ποσά που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Η ανάληψη των χρημάτων απ’ την Τράπεζα γίνεται απ’ τον Γραμματέα Οικονομικών ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Ο Γραμματέας Οικονομικών είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων, έλλειμμα ή διαχειριστική ανωμαλία. 

4. Τον Γραμματέα Οικονομικών όταν απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που είναι υπεύθυνος και υπόλογος προσωπικά για το χρονικό διάστημα που αναπληρώνει τον Γραμματέα Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ  30Α

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

1. Ο Γραμματέας Οργανωτικού φροντίζει για όλα τα θέματα καλής οργάνωσης και λειτουργίας του σωματείου. 

2. Τηρεί το μητρώο μελών. 

3. Ασκεί έλεγχο της δύναμης των μελών του σωματείου και εισηγείται στο Δ.Σ. την διαγραφή ή εγγραφή μελών. 

4. Φροντίζει σε συνεργασία με τον Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την οργάνωση των συγκεντρώσεων, εορτών και εκδηλώσεων που κάνει το σωματείο. 

5. Διαχειρίζεται και φροντίζει για την συντήρηση των επίπλων και σκευών του σωματείου καθώς και την ακίνητη περιουσία του. 

6. Τηρεί τα βιβλία του μητρώου και απογραφής καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου. 

7. Φροντίζει για την συνδικαλιστική επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ  30Β

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

            1. Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με το σωματείο, τα συνδικαλιστικά θέματα και κάθε τι που αφορά στους εργαζόμενους γενικότερα. 

            2. Ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Δ.Σ. και την Συνέλευση Αντιπροσώπων σχετικά με τα παραπάνω.

            3. Μεριμνά για την έκδοση των διαφόρων εντύπων που αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή για την κυκλοφορία τους. 

            4. Είναι υπεύθυνος της εθιμοτυπίας των κοινωνικών εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων.

 

ΑΡΘΡΟ  31.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, απ’ τα οποία τα δύο (2) πρέπει να προέρχονται από εργαζόμενους στην περιοχή Αττικής και εκλέγεται μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία από όλα τα μέλη του σωματείου ταυτόχρονα με το Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια.

2. Μετά την εκλογή της Κ.Ε.Ε. συνέρχεται με πρόσκληση του μέλους που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει, οποιουδήποτε άλλου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες και εκλέγει άμεσα από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

3. Η Κ.Ε.Ε. έχει την υποχρέωση να ελέγχει την διαχειριστική και ταμειακή κατάσταση του σωματείου και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στη Σ.Α. Για την υλοποίηση της αποστολής της Κ.Ε.Ε., το Δ.Σ. υποχρεούται να έχει στην διάθεσή της τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητήσει. 

4. Η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει, με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου τακτικά μια φορά κάθε 4 μήνες και έκτακτα όποτε κληθεί απ’ τους παραπάνω ή ζητηθεί από το Δ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη και ανάμεσά τους ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 32.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Στην πρώτη τακτική συνέλευση των αντιπροσώπων εκλέγεται απ’  αυτό με μυστική ψηφοφορία, παρόντος αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με το σύστημα της απλής αναλογικής και με τον τρόπο που εκλέγονται τα λοιπά όργανα του σωματείου, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που με την συμμετοχή του δικαστικού όταν χρειάζεται, ενεργεί όλες τις μυστικές ψηφοφορίες στο χρονικό διάστημα των επόμενων τριών (3) χρόνων μέχρι να εκλεγεί νέα απ’  τη Σ.Α. που θα εκλεγεί στις επόμενες αρχαιρεσίες. 

2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που θα πρέπει να προέρχονται αν γίνεται όλα από αντιπροσώπους ή απλά μέλη του σωματείου που εργάζονται και κατοικούν στην περιοχή της Αττικής ώστε να έχουν την ευχέρεια λειτουργίας και καλύτερης εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για τα συλλογικά όργανα του σωματείου που η ανακήρυξή τους γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή αυτή, αν δεν παραιτηθούν προηγούμενα.

3. Οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλονται, μόλις αρχίσει η συνεδρίαση της Σ.Α., στην Εκτελεστική Επιτροπή που ανακηρύσσει τους υποψήφιους και φροντίζει για το τύπωμα των ψηφοδελτίων και γενικά την προετοιμασία της εκλογής που γίνεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται πριν απ’  την ψηφοφορία απ’  τα μέλη της Σ.Α. με φανερή ψηφοφορία και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που προεδρεύει. Κατά την ψηφοφορία για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής και τη διαλογή, παρίστανται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών παρατάξεων.

4. Μετά την ανακήρυξή τους τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 33.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Για την καλύτερη λειτουργία και υλοποίηση των σκοπών του σωματείου, το Δ.Σ. μπορεί να δημιουργεί Περιφερειακά Τμήματα σ’ όλη τη χώρα και ειδικότερα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία τέτοιων Τμημάτων είναι να υπάρχουν και να υπηρετούν στην περιφέρεια του Νομού ή της πόλης το λιγότερο εικοσιπέντε (25) μέλη του σωματείου και εφόσον το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τα 2/3 των υπηρετούντων μελών. Η απόφαση δε αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί από την Σ.Α., προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί το υπό ίδρυση παράρτημα – περιφερειακό τμήμα.

2. Σαν έδρα του περιφερειακού τμήματος ορίζεται η έδρα του Νομού ή άλλη πόλη και κατά προτίμηση αυτή που έχουν έδρα οι μεγαλύτερες υπηρεσίες της COSMOTE e-VALUE. 

3.Τα περιφερειακά τμήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του σωματείου και έχουν όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν απ’ το Καταστατικό για τα θέματα που αφορούν τα μέλη τους τοπικά και μπορούν με απόφαση της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης των μελών τους, να γίνουν μέλη των Τοπικών Εργατικών Κέντρων και ν’ ασκούν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τ’ άλλα τοπικά εργασιακά σωματεία. 

4. Πόροι των τμημάτων είναι οι οικονομικές ενισχύσεις που γίνονται με απόφαση του Σ.Α. του σωματείου. Τα Περιφερειακά Τμήματα έχουν για σφραγίδα, την σφραγίδα του σωματείου που στο κάτω μέρος της έχει την επωνυμία του τμήματος.

                      5. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση των περιφερειακών τμημάτων αποφασίζεται από το  Κεντρικό Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ  34.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

1.  Τα Περιφερειακά Τμήματα του σωματείου διοικούνται απ’ τις τοπικές διοικήσεις (Τ.Δ.) που αποτελούνται από τρία (3) μέλη, όταν τα μέλη του περιφερειακού τμήματος είναι μέχρι εκατό (100) , από πέντε (5) μέλη όταν τα μέλη είναι από εκατόν ένα  έως τριακόσια (101-500) και από επτά (7) μέλη όταν τα μέλη είναι από τριακόσια ένα (501) και άνω. 

2.Οι Τ.Δ με την παραπάνω σύνθεση τους και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα των τριών (3) εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, από τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος με μυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες για την Τ. Δ γίνονται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για όλα τ’ άλλα όργανα του σωματείου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να γίνουν εκλογές ενδιάμεσα, αυτές προκηρύσσονται για το υπόλοιπο της θητείας εκτός αν είναι λιγότερο του 6μήνου οπότε παραμένει η παλιά Διοίκηση έστω με ελλιπή σύνθεση. 

3.Μετά την ανακήρυξή τους τα μέλη της Τ.Δ. συγκαλούνται μέσα σε πέντε (10) ημέρες απ’ το μέλος που πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει από οποιοδήποτε άλλο μέλος και εκλέγουν το προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

4.Το Περιφερειακό Τμήμα εκπροσωπούν τοπικά, εξώδικα και δικαστικά ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας που ενεργούν μαζί και δεσμεύουν την οργάνωση ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

5. Όταν ιδρύεται νέο Περιφερειακό Τμήμα γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη των οργάνων της νέας Τοπικής Διοίκησης με την ευθύνη Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής και σε χρονικό διάστημα 60 ημερών που εκλέγεται (η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή) από την Τοπική Γενική Συνέλευση του νέου Τμήματος που συγκαλείται και προεδρεύει εκπρόσωπος του Κ.Δ.Σ. Η θητεία των οργάνων αυτών λήγει μαζί με την θητεία όλων των άλλων Τ.Δ. και της Κεντρικής Διοίκησης.

6.Σε περίπτωση κενού Διοίκησης γιατί η Τοπ. Διοίκηση δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα είτε αρχικά, είτε κατά την διάρκεια της θητείας της, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτής μεταβιβάζονται προσωρινά και μέχρι συγκρότησής της, το συντομότερο δυνατό, σε σώμα στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Σωματείου, συνολικά ως οργάνου και ιδιαίτερα σε κάθε μέλος αυτής αντίστοιχα με την αρμοδιότητά του.

7. Έργο και καθήκοντα των Διοικουσών Επιτροπών είναι:

α) Να συνεργάζονται με το Δ.Σ. του σωματείου, μελετώντας και υποβάλλοντας στην κρίση του κάθε ζήτημα, που αφορά τους εργαζόμενους στην περιφέρεια του Τοπικού Παραρτήματος και να ενημερώνει τα μέλη του σωματείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ.

β) Να εκπροσωπούν το σωματείο στην περιοχή του Τοπικού Παραρτήματος, κατόπιν ενημερώσεως του Δ.Σ.

γ) Να επιμελούνται των διαφόρων ζητημάτων και να μεριμνούν για την διασφάλιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών πάντοτε υπό την ενημέρωση και τις οδηγίες του Δ.Σ.

δ) Να επιμελούνται των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ε) Να φροντίζουν για την εφαρμογή των αποφάσεων της Σ.Α., του Δ.Σ. ή των Τοπικών Παραρτημάτων.

στ) Να οργανώσουν τις Τοπικές Συνελεύσεις και να καθοδηγούν τους αγώνες των εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ.

ζ) Τυχόν έξοδα των Τοπικών Παραρτημάτων γίνονται με έγκριση του Δ.Σ. και καλύπτονται από το Σύλλογο, αφού προσκομιστούν οι σχετικές αποδείξεις.

 

ΑΡΘΡΟ  35.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Τα μέλη του σωματείου που υπάγονται σε κάθε περιφερειακό τμήμα αποτελούν την Τοπική Γενική Συνέλευση που έχει τις αρμοδιότητες της Σ.Α σε θέματα που αφορούν τα μέλη του τμήματος. Τα μέλη του τμήματος εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία την Τ.Δ. και τους αντιπροσώπους του περιφερειακού τμήματος για το Τοπικό Εργατικό Κέντρο και την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή. Στην Τοπική Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου και τα μέλη του σωματείου που δεν ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα, αλλά βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στο χώρο της Συνέλευσης. 

2. Η Τοπική Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση της Τ.Δ και για την Αττική του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις  των μελών πραγματοποιούνται στην έδρα κάθε περιφερειακού τμήματος, τακτικά στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους πριν τη σύγκλιση της  τακτικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων  και έκτακτα όταν το ζητήσει η αντίστοιχη Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή, ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Περιφερειακού τμήματος.  Κάθε Περιφερειακή Γενική Συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών του Περιφερειακού τμήματος. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Περιφερειακή Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο χώρο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών, ειδάλλως συνέρχεται, για τρίτη φορά, την επομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η Τοπική Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίασή της ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα Δράσης της, για την επόμενη περίοδο. Στο λεκανοπέδιο Αττικής θα πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση μελών και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα έχουν εισηγητικό χαρακτήρα στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

3. Στην τοπική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τ.Δ. μέχρι να εκλεγεί προεδρείο που θα διευθύνει τη συνεδρίαση. 

4. Η Τακτική Τοπική Γενική Συνέλευση εξετάζει υποχρεωτικά και αποφασίζει:

α) Για την λογοδοσία της Τ.Δ. (απολογισμός κ.λπ. )

β) Για το πρόγραμμα δράσης της Τ.Δ. για τον επόμενο χρόνο και

γ) εξ άλλου η Τακτική Τοπική Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση των εκάστοτε ενεργειών, αποφάσεων και εισηγήσεων του Δ.Σ.

5. Οι Τ.Δ. έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το Δ.Σ. για τη σύγκληση της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που πήρε.

 

ΑΡΘΡΟ  36.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στην πρώτη τακτική συνέλευσηοι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές εκλέγονται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου για την επόμενη τριετία, από τις Τοπικές Συνελεύσεις αυτές και αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και μέχρι 3 αναπληρωματικά μέλη, προεδρεύει δε το μέλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι Τοπικές  Εφορευτικές Επιτροπές τηρούν πρακτικά των εργασιών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 37.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των συλλογικών οργάνων του σωματείου και των Περιφερειακών Τμημάτων και των αντιπροσώπων για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών και την συμπαράσταση του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

2. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην επιχείρηση COSMOTE e-VALUE, είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο και έχουν εκπληρώσει τις από το καταστατικό οικονομικές τους υποχρεώσεις.

3. Οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε 3 χρόνια και λήγουν ταυτόχρονα για την έδρα του σωματείου και τα Περιφερειακά Τμήματα. Η διάρκεια της ψηφοφορίας τόσο για την έδρα του σωματείου όσο και για τα Περιφερειακά Τμήματα ορίζεται σε μέγιστη διάρκεια τις (5) ημέρες.

4. Το δικαστικό αντιπρόσωπο που προεδρεύει της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προσκαλεί το Δ.Σ. Τους δε δικαστικούς αντιπροσώπους, που προεδρεύουν σύμφωνα με τον νόμο των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών προκαλούν οι Διοικούσες Επιτροπές των Τοπικών Παραρτημάτων

5. Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή των συλλογικών οργάνων του σωματείου και των Περιφερειακών Τμημάτων, θα διεξαχθούν Πανελλαδικά και σε εκλογικά τμήματα που θα οριστούν. 

ΑΡΘΡΟ  38.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Το Δ.Σ. μέχρι τις 10 Ιουνίου κάθε τρίτου χρόνου μαζί με την απόφαση για το κάλεσμα της Σ.Α σε τακτική συνεδρίαση, προκηρύσσει και τις αρχαιρεσίες και καθορίζει την ημέρα και τον τόπο που θα γίνουν. Η διάρκεια της ψηφοφορίας που καθορίζεται από το Δ.Σ ορίζεται σε 5 ημέρες. Στην προκήρυξη γράφονται οι ημερομηνίες υποβολής υποψηφιότητας κ.λπ. Με βάση την προκήρυξη αυτή κάθε τμήμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες βγάζει τη δική του προκήρυξη στην οποία αντιγράφει την προκήρυξη του Δ.Σ. και αναφέρει τον τόπο που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στην περιφέρειά της και τον αριθμό των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που εκλέγονται για την Τ.Δ.Ε., αντιπρόσωποι για τη Σ.Α. και αντιπρόσωποι για το Εργατικό Κέντρο κ.λπ. 

2. Όσοι από τα μέλη του σωματείου θέλουν, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε όργανο ή όργανα ή αντιπρόσωπο. 

3. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται γραπτά με δήλωση ή τηλεγράφημα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αν πρόκειται για υποψηφιότητα μέλους του Δ.Σ., της Κ.Ε.Ε και αντιπροσώπου για Ομοσπονδία

4. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται γραπτά με δήλωση ή τηλεγράφημα στην αντίστοιχη Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, αν πρόκειται για υποψηφιότητα μέλους της Τ.Δ. ή αντιπροσώπου για τη Σ.Α. ή αντιπροσώπου για το τοπικό Εργατικό Κέντρο.

5. Οι υποψηφιότητες των συνδυασμών ή μεμονωμένων μελών πρέπει να υποβληθούν από την επόμενη της προκήρυξης των αρχαιρεσιών μέχρι και την τριακοστή (30η) ημέρα (για τις υποψηφιότητες μελών) και μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα (τις για τις υποψηφιότητες των συνδυασμών) προ των εκλογών και ώρα που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή. 

6. Στη δήλωση αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, η διεύθυνση που ανήκει και το περιφερειακό τμήμα που είναι μέλος. Επίσης αν το μέλος υποβάλλει υποψηφιότητα, όπως δικαιούται, για μέλος περισσότερων από ένα από τα Δ.Σ., Κ.Ε.Ε. ή αντίστοιχα Τ.Δ.Ε. τότε πρέπει να αναφέρει στη δήλωσή του, τη σειρά επιλογής για την περίπτωση που θα εκλεγεί σε περισσότερα από ένα από αυτά. Αν δεν γράφεται ρητή δήλωση τότε θεωρείται σαν επιλογή η σειρά που αναφέρονται τα όργανα αυτά στη δήλωση υποψηφιότητας.

7. Στη δήλωση του συνδυασμού περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία των υποψηφίων που αποτελούν τον συνδυασμό με αλφαβητική σειρά επωνύμων, χωριστά για κάθε όργανο, η ονομασία και το έμβλημα του συνδυασμού αν υπάρχουν.

8. Την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα προ των εκλογών οι Εφορευτικές Επιτροπές ανακηρύσσουν τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους, συντάσσουν τον τελικό πίνακα υποψηφίων όπου γράφονται οι συνδυασμοί με αλφαβητική σειρά επωνύμων. Η ανακοίνωση αυτή τυπώνεται με δαπάνες του σωματείου και αποστέλλεται σε όλες τις Τ.Δ. που έχουν την υποχρέωση να τις τοιχοκολλήσουν στα γραφεία τους και στους χώρους δουλειάς και τοπικά.

ΑΡΘΡΟ 39.

1. Μέχρι και την όγδοη (8η) ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες, οι Εφορευτικές Επιτροπές τυπώνουν τα ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες.

Τα ψηφοδέλτια είναι δύο τύπων:

α) Το πανελλαδικό που αφορά την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Κ. Ε.Ε. και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία που γίνεται απ’  ευθείας από τα μέλη πανελλαδικά και

β) Τα τοπικά που αφορούν την εκλογή Τοπικών Διοικουσών Επιτροπών, Αντιπροσώπους για Σ.Α. και το τοπικό Εργατικό Κέντρο που γίνεται από τα μέλη που ανήκουν στα περιφερειακά τμήματα και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 

2. Τα ψηφοδέλτια είναι χωρισμένα κατά όργανο με την ακόλουθη σειρά. Στο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται: “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ”, “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”, και “ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ)”. Οι υποψήφιοι γράφονται με αλφαβητική σειρά των επωνύμων, ακολουθούν το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, ο κλάδος και η Διοικητική Περιφέρεια που ανήκουν. Στα τοπικά ψηφοδέλτια (περιλαμβανομένου του Λεκανοπεδίου Αττικής) περιλαμβάνονται: “ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”, “ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  Σ.Α. ” και “ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.

3. Οι υποψήφιοι γράφονται με αλφαβητική σειρά των επωνύμων. Ακολουθεί το κύριο όνομα και το όνομα του πατέρα. Στο επάνω μέρος των ψηφοδελτίων αναγράφεται το όνομα και έμβλημα του συνδυασμού.

4. Αν υπάρχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά επωνύμων σε ένα ψηφοδέλτιο με την επικεφαλίδα “ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ”.

5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να φροντίσει τα ψηφοδέλτια που αφορούν την πανελλαδική ψηφοφορία να έχουν φτάσει στα Περιφερειακά Τμήματα. 

ΑΡΘΡΟ  40.

1. Οι φάκελοι πρέπει να είναι αδιαφανείς και να εξασφαλίζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν για το πανελλαδικό και τα τοπικά ψηφοδέλτια πρέπει να διαφέρουν κατά το χρώμα. Ο καθορισμός των χρωμάτων γίνεται με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Τους φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν για την πανελλαδική ψηφοφορία τους στέλνει στη Τ.Δ. η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μαζί με τα ψηφοδέλτια.  

ΑΡΘΡΟ  41.

Τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν απ’  την ψηφοφορία το Δ.Σ. και οι Τ.Δ. οφείλουν να παραδώσουν στις Εφορευτικές Επιτροπές τον κατάλογο των ταμειακά εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι κατάλογοι αυτοί είναι θεωρημένοι με τις υπογραφές του Προέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ. ή της Τ.Δ. χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ψηφοφόρων και παραμένουν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της ψηφοφορίας.  

 

ΑΡΘΡΟ  42.

1. Κατά την ημέρα που αρχίζει η ψηφοφορία η αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή με τον δικαστικό αντιπρόσωπο διαπιστώνει τα τυπικά (ύπαρξη ψηφοδελτίων, φακέλων, καταλόγων, πρωτοκόλλων ψηφισάντων, κάλπης κενής, ύπαρξη χωρίσματος κ.λπ.) και αφού σφραγίσει την κάλπη και τακτοποιήσει τα ψηφοδέλτια επάνω στο τραπέζι της, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας που διαρκεί απ’  την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου ή ανάλογα με το χρόνο που με ανακοίνωσή της έχει καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή. 

2. Κάθε ψηφοφόρος που προσέρχεται δίνει στην Εφορευτική Επιτροπή την ταυτότητά του (αστυνομική ή υπηρεσιακή) και η Εφορευτική Επιτροπή, αφού διαγράψει το όνομά του απ’  τον κατάλογο των μελών που έχει και το γράψει στο πρωτόκολλο των ψηφισάντων, του παραδίδει δύο (2) φακέλους σφραγισμένους με την σφραγίδα του σωματείου και μονογραφημένους απ’ τον δικαστικό αντιπρόσωπο καθώς και ένα από όλα τα ψηφοδέλτια.

3. Ο ψηφοφόρος υποχρεούται να αποσυρθεί στον ιδιαίτερο χώρο  και αφού γράψει, αν επιθυμεί, τους σταυρούς προτίμησης επάνω σε κάθε ψηφοδέλτιο της εκλογής του, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. κ.λπ. στον χρωματιστό φάκελο που τον κλείνει και τον ρίχνει στην κάλπη. 

4. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι τόσους σταυρούς, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του οργάνου για το οποίο ψηφίζεται που αναφέρονται στην προκήρυξη του Δ.Σ. και της Τ.Δ. Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους σταυρούς είναι έγκυρο σαν ψηφοδέλτιο και οι σταυροί δεν υπολογίζονται. Στα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων ο ψηφοφόρος δικαιούται να γράψει μόνον ένα σταυρό για κάθε όργανο και για τον ίδιο μεμονωμένο υποψήφιο, γιατί αλλιώτικα είναι άκυρο.  

ΑΡΘΡΟ  43.

1. Δεδομένου ότι η ψηφοφορία διαρκεί πέραν της μία (1) ημέρας, αμέσως μετά την δύση του ήλιου η Εφορευτική Επιτροπή διακόπτει την ψηφοφορία για την επομένη και σφραγίζει τη σχισμή της κάλπης, που μαζί με το άλλο εκλογικό υλικό και έγγραφα, εξασφαλίζει από νοθεία κατά την κρίση της. Την επόμενη ημέρα αποσφραγίζει τη σχισμή της κάλπης και συνεχίζει την ψηφοφορία όπως αναφέρεται παραπάνω. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείτε για όλες τις μέρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

2. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων έχουν δικαίωμα να παρίσταται 1 υποψήφιος ή αντιπρόσωπος των εκάστοτε συνδυασμών.  

 

ΑΡΘΡΟ  44.

1. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο ψηφισάντων, γράφει πόσα μέλη είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και πόσα ψήφισαν και υπογράφει. 

2. Ύστερα ανοίγει την κάλπη, χωρίζει τους φακέλους που αφορούν την πανελλαδική εκλογή για Δ.Σ. κ.λπ., τους μετράει αν συμφωνούν με τον αριθμό των ψηφισάντων, τους αριθμεί με τους αριθμούς από 1 έως και όσοι είναι και κάτω από τον αριθμό μονογράφει ο δικαστικός αντιπρόσωπος και πάλι. 

3. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή μετράει τους φακέλους που αφορούν την εκλογή των Τ.Δ. κ.λπ. και αφού διαπιστώσει αν συμφωνούν ή όχι με το πρωτόκολλο των ψηφισάντων και ότι είναι έγκυροι (χωρίς διακριτικά σημάδια κ.λπ. ) τους αποσφραγίζει έναν-έναν και βγάζει τα ψηφοδέλτια που έχει μέσα.

4. Κάθε ψηφοδέλτιο αριθμείται με τη σειρά που βγαίνει και μονογραφείται απ’ τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Ταυτόχρονα κρίνεται απ’ την Εφορευτική Επιτροπή αν το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο ή άκυρο.

5. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια αν έχουν σημάδια ή κάτι άλλο που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας ή αν πρόκειται για ψηφοδέλτιο μεμονωμένων που έχει περισσότερους από ένα σταυρό για κάθε όργανο και δεν αναφέρεται στον ίδιο μεμονωμένο υποψήφιο.

6. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου αναφέρονται όλα τα παραπάνω, αν η ψηφοφορία ήταν ομαλή, το αποτέλεσμά της κατά συνδυασμό και μεμονωμένους υποψήφιους και τους σταυρούς προτίμησης που πήρε κάθε υποψήφιος για κάθε όργανο χωριστά. Η καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα εξάγονται το συντομότερο δυνατόν, στέλνονται με FAX ή Email στην Κ.ΕΦ.Ε. και αντίγραφο πρακτικών αποστέλλεται ευθύς αμέσως με ευθύνη του προέδρου της Τ.ΕΦ.Ε. στην Κ.ΕΦ.Ε. και το Δ.Σ. Τα πρακτικά υπογράφονται και από τους αντιπροσώπους των συνδυασμών αν υπάρχουν.  

ΑΡΘΡΟ  45.

1. Αφού τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Εφορευτικές Επιτροπές των περιφερειακών τμημάτων κάνουν την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο χωριστά σύμφωνα με την έκταση δικαιοδοσίας τους. 

2. Σε περίπτωση συνδυασμών εφαρμόζουν το σύστημα της απλής αναλογικής (εφαρμόζεται το άρθρο 12. παρ.4 του ν. 1264/1982). Διαιρούν τον αριθμό των ψηφισάντων με τα μέλη κάθε οργάνου ή αντιπροσώπους και το πηλίκο, υπολογιζόμενου και του δεκαδικού αριθμού μέχρι δύο ψηφίων, είναι το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρούν τους ψήφους που πήρε κάθε συνδυασμός. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής σε ακέραιο αριθμό αντιπροσωπεύει τις έδρες που παίρνει κάθε συνδυασμός στο αντίστοιχο όργανο ή αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που μένουν αδιάθετες έδρες μοιράζονται στους συνδυασμούς που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα κατά σειρά.

3. Σε περίπτωση που υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο τότε ανακηρύσσονται σαν επιτυχόντες αυτοί που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του οργάνου. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ίσου αριθμού σταυρών προτίμησης δύο υποψηφίων γίνεται κλήρωση.

4. Τα πρωτόκολλα των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών παραδίδονται στις Τ.Δ. και αντίγραφά τους στέλνονται στο Δ.Σ. του σωματείου και στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ευθύς ως συνταχθούν, με ευθύνη του προέδρου της  εντός πενθημέρου (5ημέρου).

5. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται μόνο εφ’  όσον συγκεντρώσει ψήφους ίσους με το αντίστοιχο εκλογικό μέτρο.

ΑΡΘΡΟ  46.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει τα ίδια καθήκοντα και λειτουργεί και ενεργεί όπως και οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα. 

Ειδικά η Κ.ΕΦ.Ε. έχει και τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Αθροίζει τα αποτελέσματα των πρακτικών και των επιμέρους οργάνων, βγάζει τα αποτελέσματα των πρακτικών τούτων και προχωρεί εφ’  όσον υπάρχουν συνδυασμοί στον καθορισμό των εδρών κάθε συνδυασμού και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψήφιους κάθε οργάνου χωριστά.

 β) Στη συνέχεια συντάσσει τα σχετικά πρακτικά και τα παραδίδει τμηματικά στο Δ.Σ. Το σύνολο των πρακτικών εκλογής των επί μέρους οργάνων και αντιπροσώπων αποτελεί το τελικό πρακτικό αρχαιρεσιών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ  47.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που έχει σε κύκλο (γύρω-γύρω) την επωνυμία «ΣύλλογοςΕργαζομένων στην COSMOTE e-VALUE» (με κεφαλαία γράμματα) και την χρονιά που ιδρύθηκε (2020).

              Το Σωματείο και όλα τα περιφερειακά τμήματα γιορτάζουν την Πρωτομαγιά σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δ.Σ. και των άλλων οργανώσεων που συνδέονται.   

 

ΑΡΘΡΟ  48.

ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης Αντιπροσώπων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και αφού προηγουμένως συζητηθεί στις Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις που στέλνουν τις αντίστοιχες παρατηρήσεις-προτάσεις τους στο Δ.Σ. που τις κωδικοποιεί και τις φέρνει στην Σ.Α. Η απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται από την Σ.Α με παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της και πλειοψηφία των τριών τετάρτου (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 49.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Η απόφαση για διάλυση του σωματείου λαμβάνεται από την Σ.Α με παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της και πλειοψηφία των τριών τετάρτου (3/4) των παρόντων. Η περιουσία του, όταν διαλυθεί, θα ορισθεί με απόφασή της η Συνέλευση των Αντιπροσώπων πού θα διατεθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

                                                                            

ΑΡΘΡΟ 50.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

1. Η πρώτη Συνέλευση των Αντιπροσώπων θα συγκληθεί από το προσωρινό ∆ιοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο Σωματείων, σε αυτό δε θα διεξαχθούν οπωσδήποτε κανονικές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των πρώτων τακτικών οργάνων.

2. Τα ιδρυτικά μέλη, υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο σωματείων να κάνουν εκλογές με άμεση και καθολική ψηφοφορία των μελών της, για την ανάδειξη αντιπροσώπων.

 

ΑΡΘΡΟ 51.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

1. Τη Διοίκηση του σωματείου στο χρονικό διάστημα από την εγγραφή της στο βιβλίο σωματείων, μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου τακτικού διοικητικού συμβουλίου ασκεί προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη.

2. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο σωματείων και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 3 και 4. Κατά τα λοιπά το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί κατά ανάλογη εφαρμογή των περί λειτουργίας του τακτικού ∆ιοικητικού Συμβουλίου διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

3. Πρωταρχικό μέλημα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι η σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, για τη διεξαγωγή των πρώτων αρχαιρεσιών. Παράλληλα, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 52.

ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η θητεία των πρώτων, μετά την αναγνώριση του Σωματείου, Αντιπροσώπων θα λήξει κατά τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία των πρώτων, μετά την αναγνώριση του Σωματείου, τακτικών οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή) θα λήξει κατά την εκλογή των αντίστοιχων οργάνων, που θα εκλεγούν κατά το τακτικό συνέδριο του έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 53.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία, τον Αστικό Κώδικα και τον ν. 1264/1982.

2. Χρέη νομικών συμβούλων και παραστάτες του Σωματείου αναλαμβάνουν, καθ’ όλη την διάρκεια του, η Δικηγόρος Αθηνών Κυριακούλα Δικαιάκου του Αντωνίου (ΑΜ ΔΣΑ 21855) και η Δικηγόρος Αθηνών Στυλιανή Κουκουλάκη του Φιλίππου (ΑΜ ΔΣΑ 28431) κάτοικοι Αθηνών επί της οδού Πινδάρου αριθμός 5 καθώς και οι συνεργάτες τους.

                                                       ΑΡΘΡΟ 54.

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει πενήντα τέσσερα (54) άρθρα, μετά απ’ τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

                                                 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Στυλιανή Κουκουλάκη του Φιλίππου, Δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 28431 και Κυριακούλα Δικαιάκου του Αντωνίου, Δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 21855, όπως από κοινού ή χωριστά προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την τροποποίηση του καταστατικού και εν γένει να εκπροσωπούν αυτούς έναντι των αρμόδιων αρχών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης. 

ΑΘΗΝΑ, 12/12/2020

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Γ.Σ                                                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ     

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ

ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ