Ειδικές Άδειες – Ρύθμιση Ωραρίου Εργασίας

Εργαζόμενοι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών (χηρεία, άγαμη/άγαμος, διαζευγμένη/ος) που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου λαμβάνουν επιπλέον 6 εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας έως την ενηλικίωση του τέκνου. Εφόσον είναι γονείς 3 ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων λαμβάνουν επιπλέον 8 εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας.

Εργαζόμενοι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% λαμβάνουν επιπλέον 8 εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας.

Εργαζόμενοι που απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο και έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανήλικο τέκνο, δικαιούνται να κάνουν χρήση μειωμένου ημερήσιου ωραρίου εργασίας κατά 2 ώρες.

Εργαζόμενος γονέας που έχει τέκνο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% δικαιούται άδεια 12 εργάσιμων ημερών ανά έτος για την παρακολούθηση επίδοσης, για όσο χρονικό διάστημα το τέκνο παρακολουθεί μαθήματα σε σχολείο οποιασδήποτε στάθμης.

Εργαζόμενοι τυφλοί, παραπληγικοί – τετραπληγικοί δικαιούνται να κάνουν χρήση μειωμένου ημερήσιου ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα.

Εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αιμοδοσία της τράπεζας αίματος ΟΤΕ χορηγείται άδεια αιμοδοσίας 1 εργάσιμης ημέρας.