Άδεια ασθένειας

Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΤΑΥΤΕΚΩ λαμβάνουν έως 30 ημερολογιακές ημέρες ασθένειας ανά *έτος οι οποίες πληρώνονται από τον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΙΚΑ λαμβάνουν έως 30 ημερολογιακές ημέρες ασθένειας ανά *έτος οι οποίες πληρώνονται από τον εργοδότη ως εξής:

  • Οι 3 πρώτες ημέρες ανά ασθένεια, πληρώνονται από τον εργοδότη με ποσοστό 50% επί του ημερομισθίου (το υπόλοιπο 50% δεν πληρώνεται). Από την 4η ημέρα της εκάστοτε ασθένειας και μέχρι τη λήξη της ο ΕΦΚΑ πληρώνει το 50% του ημερομισθίου αυξημένο κατά 10% για κάθε τέκνο (έως δύο τέκνα) που είναι έμμεσα ασφαλισμένο στον εργαζόμενο ασθενή. Το επίδομα ασθένειας από τον ΕΦΚΑ χορηγείται κατόπιν αίτησης στην ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el/epidoma μετά το πέρας της εκάστοτε ασθένειας. Εν συνεχεία ο εργαζόμενος επικοινωνεί με τον εργοδότη και αιτείται την πληρωμή του υπόλοιπου ποσοστού επί του ημερομισθίου.

*Η πρώτη μέρα του έτους για τον υπολογισμό της άδειας ασθένειας λογίζεται ως η ημερομηνία πρόσληψης σε Cosmote e-Value, OTE, Cosmote και OTEplus.

Μετά την 31η ημερολογιακή ημέρα άδειας ασθένειας ανά ημερολογιακό έτος ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται μέχρι 182 ημέρες για την ίδια ασθένεια ή για
διαφορετικές ασθένειες μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 120
τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο προηγούμενο έτος ή στο προηγούμενο 15μηνο.

β) Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται και μέχρι 360 ημέρες για την ίδια πάθηση,
εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 300 το λιγότερο ημέρες εργασίας μέσα στα δύο
ημερολογιακά χρόνια τα αμέσως προηγούμενα από εκείνο της αναγγελίας της ασθένειάς του ή μέσα στο προηγούμενο της αναγγελίας 30μηνο, οπότε όμως δεν υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 30μηνου.

γ) Επίδομα ασθενείας για την ίδια πάθηση καταβάλλεται μέχρι 720 ημέρες, εφόσον ο
ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει:

i) 1.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 600 τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη τα αμέσως
προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας ή
ii) 4.500 ημέρες εργασίας μέχρι την ημέρα αναγγελίας της ασθένειας.
iii) Αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, υπάρχουν όμως 10.000 ημέρες εργασίας στο
σύνολο της ασφάλισης, μέχρι την ημέρα αναγγελίας της πάθησης, πάλι είναι δυνατή η καταβολή
επιδόματος ασθενείας μέχρι 720 ημέρες.
iv) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει καμιά από τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
δικαιούται επιδότηση μέχρι 720 ημέρες, αν έχει πραγματοποιήσει 300 ημέρες εργασίας και δεν έχει
υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας του. Το κατώτατο αυτό όριο των 300 ημερών εργασίας αυξάνεται ανά 120 ημέρες εργασίας κατά μέσο όρο κάθε έτος, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας και μέχρι τις 4.200 ημέρες εργασίας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχουν και 330 ημέρες εργασίας που να έχουν πραγματοποιηθεί στα αμέσως προηγούμενα πέντε (5) έτη εκείνου την αναγγελίας της ασθένειας.

Τα ανωτέρω αναμένεται να τροποποιηθούν με την ανακοίνωση του νέου κανονισμού παροχών του ΕΦΚΑ.